Informace o dávkách


Humanitární dávka (HuD)

Humanitární dávka je pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň příspěvek na bydlení. Zohledňovat se budou veškeré příjmy a případné úspory. Od 1. července 2023 došlo k některým úpravám v poskytování humanitární dávky. Změnila se výše humanitární dávky. Nově rozlišujeme zranitelné a nezranitelné osoby.

Změny od 1.1.2024:

 • Možnost vyšších započitatelných nákladů na bydlení u zranitelné osoby: 6000 Kč u bydlení v evidenci bytů, 4800 Kč u ostatního bydlení.
 • Výpočet humanitární dávky: Mimořádná okamžitá pomoc (MOP), příjmy od AMIF, UNICEF, fundací a nadací se nebudou započítávat do příjmu.
 •  Příspěvek z fondu prevence zdravotních pojišťoven (např. na očkování, dentální hygienu, preventivní vyšetření, zdravotní pomůcky, atd.) se podle vyjádření MPSV nezapočítává jako příjem pro výpočet humanitární dávky. Příspěvek z fondu prevence totiž není příjem, ale úhrada prokazatelně vynaložených nákladů. Proto není předmětem majetkového testu.
Zařazení mezi zranitelné osoby 

Osobu jako zranitelnou určuje MPSV na základě údajů, které daná osoba uvede v žádosti o přiznání humanitární dávky. Je třeba požádat, aby osoba byla zaevidovaná jako zranitelná.

Patřím mezi zranitelné osoby, pokud jsem:

 • Dítě do 18 let
 • Student 19-26 let
 • Osoba pečující o dítě do 6 let věku
 • Těhotná žena
 • Osoba starší 65 let
 • Osoba pečující o osobu se zdravotním postižením
 • Osoba se zdravotním postižením

ORIENTAČNÍ VÝPOČET HUMANITÁRNÍ DÁVKY

VÍCE INFORMACÍ ZDE


Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

Mimořádná okamžitá pomoc slouží k překlenutí náhlé situace, kdy osobě s ohledem na příjmové a majetkové poměry bezprostředně hrozí ztráta ubytování. Není tedy určena k úhradě opakujících se předvídatelných nákladů, proto je nutné vyvíjet aktivní kroky k nalezení ubytování, které budou osoby schopny s případným využitím Humanitární dávky zaplatit.
V případě potřeby pomoci při hledání vlastního ubytování, můžete kontaktovat pomáhající organizace a instituce. V případě dotazů se obracejte na tyto kontaktní linky.

V jakých situacích lze o MOP žádat?

 • MOP “jiná událost”: V případě ztráty bydlení nebo nedostatku finančních prostředků na pokrytí základních potřeb, s možností opětovného podání žádosti.
 • MOP “jednorázový výdaje”: Pokrývá základní jednorázové výdaje, jako jsou správní poplatky, výdaje spojené s narozením dítěte na území ČR nebo vybavením bytu, které podléhají posouzení úřadem práce, ale vždy je třeba předem požádat o humanitární pomoc (HuD).
 • MOP “jednorázový výdaj” – na úhradu kauce: Umožňuje provést přímý převod částky kauce na účet pronajímatele (až 3 platby nájemného) v souladu s nájemní smlouvou.
 • MOP “jiná událost” – na úhradu dluhu za ubytování”: Je určen k úhradě nedoplatku za ubytování.

Změny od 1.1.2024:

 1. MOP se nebude počítat do příjmů pro účely humanitární dávky.
 2. Nově MOP «jiná událost» : v případě hrozby ztráty bydlení nebo
  nezajištění základních potřeb – možnost žádat i opakovaně.
 3. MOP nemůže překročit v roce dvacetinásobek životního minima (97 200 za 12 měsíců)
Nárok na MOP k úhradě jistoty může vzniknout zejména v těchto případech:
 • Z nestandardní formy bydlení či jiné podoby absence bydlení (např. lidí z ulice) dle typologie ETHOS6 do standardní formy bydlení.
 • Udržení standardní formy bydlení (jedná se např. o osoby, které přiměřenou formu bydlení již využívají, ale z různých důvodů, např. prodej bytu, ukončení nájmu, podnájmu, stěhování za prací, jsou nuceny se přestěhovat a předchozí pronajímatel kauci nepožadoval).
 • Ve zvláště odůvodněných specifických případech, kdy, byť se nejedná o přechod do standardní formy bydlení, i přes tuto skutečnost bude přechod do tohoto bydlení představovat zlepšení nepříznivé situace osoby nebo rodiny. MOP je tedy možné v takových situacích přiznat i do jiného než obytného prostoru.
 • V případech, kdy dochází např. k domácímu násilí a oběť tohoto násilí potřebuje ubytování jinde, kde je požadována jistota.

V odůvodněných případech lze k MOP k úhradě nezbytného jednorázového výdaje k zaplacení jistoty také přihlédnout k provizi realitní kanceláře, která je určena pro zprostředkování realitního obchodu.

Co je potřeba doložit?
 • Žadatel doloží nájemní (podnájemní) smlouvu, popř. smlouvu o smlouvě budoucí, ze které bude vyplývat jeho povinnost jistotu uhradit.
 • V případě, že uvedenými doklady žadatel nebude ke dni podání žádosti disponovat pro vyhodnocení nároku na předmětnou MOP, postačí doložení formuláře Prohlášení pronajímatele.

Pokud si chcete podat žádost o MOP, budete potřebovat tyto dokumenty:

VZOR vyplněného formuláře – MOP

MOP pro osoby s dočasnou ochranou – Webinář

Odpovědi na otázky o MOP

Jak používat dávku MOP

Co můžete v Olomouckém kraji využít

Filtrovat nabídky

Systém českého zdravotnictví pro pacienti z Ukrajiny

NAPO (Národní asociace pacientských organizací) připravila dokument o českém zdravotním systému pro držitele dočasné ochrany.

Cesty k získání kvalifikace pro mladé uprchlíky

Národní pedagogický institut připravil příručku pro partnery, která mapuje v širším kontextu předpoklady a možnosti získání kvalifikace mimo počáteční vzdělávání mladým uprchlíkům 15-19 let.

Návod na to “Jak správně zvládat stres”

WHO připravila pro Vás ilustrovaný návod s názvem “Jak dělat ve stresu to, co je důležité”. 

Snadno se naučíte techniky a můžete je používat každý den jen několik minut, abyste snížili hladinu stresu.

Olomouc
Teenageři Dospělí Senioři

Ščedryk

Ščedryk je jedna z nejznámějších ukrajinských koled v úpravě Mykoly Leontovyče, známá po celém světě též v anglickém překladu pod názvem „Carol of the Bells“. Odvozeno od slova „štědrý“ – ten, kdo se umí rozdělit. Ščedryk je společenství Ukrajinců v Olomouckém kraji, které poskytuje různé aktivity a programy pro lepší integraci držitelů dočasné ochrany. Mezi tyto aktivity patří: škola ukrajinské kultury, hudební projekt “Kamerton” a účast na dalších projektech.

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí Senioři

BSAFE

Projekt BSAFE má za cíl předcházet a bojovat proti všem formám násilí založeného na pohlaví (GBV) namířeným proti zranitelným ženám, které byly nuceny opustit své země původu kvůli konfliktu.

Nelegální zaměstnávání

Nelegální prací se rozumí

  • závislá práce vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah,

  • práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou nebo bez některé z těchto karet; (to neplatí v případě převedení na jinou práci podle zákoníku práce), nebo

  • práce vykonávaná cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky.

Diskriminace v bydlení

Diskriminace jako

  • Nerovné, méně příznivé zacházení (přímá diskriminace) /znevýhodnění na základě zdánlivě neutrálního kritéria (nepřímá diskriminace)

  • Diskriminační důvody  (rasa, etnicita, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, státní příslušnost)

Obecní bydlení

 • Na obecní bydlení dopadá zákaz o diskriminace

 • Pokud poskytují byty i držitelům dočasné ochrany, tak musí dodržovat zákaz diskriminace

Realitní kanceláře

  • Pokud majitel si nepřeje UA je to přímá diskriminace – vlastník či zprostředkovatel

  • Vlastník nemovitosti sdělí realitnímu makléři, že si nepřeje, aby byla druhou smluvní stranou osoba určitého etnika dopouští se diskriminace formou

  • Realitní makléř nemůže diskriminační pokyn ze strany vlastníka přijmout a považovat jej za závazný. Již pouhý dotaz může být diskriminační, ale ne každý dotaz na národnost/státní příslušnost není diskriminační

Zápis do základních a mateřských škol na rok 2024/2025

V letošním roce už se nebudou konat tzv. zvláštní zápisy pro děti s cizí státní příslušností s dočasnou ochranou. Zápisy do základních  škol na rok 2024/2025 koncí 30. dubna 2024.Platí povinnost zahájit povinnou školní docházku nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany.

 

Děti Teenageři Dospělí

WEB „OPATRUJ SE“ pro cizince

Webové stránky Opatruj.se odborně zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví České republiky ve spolupráci s dalšími národními a mezinárodními organizacemi.

Obsah webových stránek byl vytvořen na základě vědecké ověřené informace. Na webových stránkach najdete postupy, jak pečovat o své duševní zdraví.

V sekci Otestuj se najdete užitečné standardizované testy, které se běžně používají pro screening problémů v oblasti duševního zdraví.

Poskytují důležíté informace pro Ukrajince v případě potřeby psychologické pomoci zde.

La Strada

La Strada Česká republika, o.p.s. je specializovaná nezisková organizace, která se zabývá prevencí obchodu s lidmi a vykořisťování, pojmenovává jejich příčiny a důsledky, ovlivňuje veřejnou politiku a poskytuje v této oblasti sociální služby. Posláním La Strady Česká republika je přispívat k odstranění vykořisťování a obchodování s lidmi a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a těmito jevy ohroženým lidem.

Jakým způsobem doložit na pracovišti Ministerstva vnitra, že máte zajištěno ubytování?

Aby vám mohla být prodloužena dočasná ochrana, bude nutné během návštěvy pracoviště Ministerstva vnitra doložit doklad o ubytování (s výjimkou osob ubytovaných ve státním humanitárním ubytování).

ℹ Doklad o ubytování může být:

👉 Nájemní / podnájemní smlouva (doporučujeme předkládat úředně ověřené kopie)

👉 Písemný doklad (potvrzení) o zajištění ubytování s úředně ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti

👉 Doklad o vlastnictví nemovitosti

❗ Nezapomeňte, že doklad o ubytování musíte předložit za každou osobu, kterou budete k prodloužení dočasné ochrany registrovat.

Více informací o jednotlivých typech najdete v podrobném Návodu nebo zde:

Umapa – pomocník držitelům DO v orientaci na území ČR

Přijíždíte z Ukrajiny a potřebujete se rychle zorientovat, kde hledat úřady, materiální nebo jinou pomoc i školky a školy pro vaše děti? Využijte mapu pro Ukrajince.

Umapa slouží k vyhledávání míst, která jsou pro držitele dočasné ochrany důležitá.

❗Díky Umapě se můžete zorientovat v místech, kde se zrovna pohybujete a zjistit, kde se co potřebné nachází (např. zdravotnická zařízení, ubytovny, školy a ostatní služby). Pomoct Vám při používání Umapy mohou filtry, díky kterým se lépe zorientujete.

👉 Úřady, školky a školy přijímající ukrajinské děti, centra poradenství a psychologické pomoci, ukrajinsky mluvící lékaři a mnoho dalších míst a služeb. Aplikace bude brzy umožňovat přidávat na mapu nová místa, komentovat ta stávající a sdílet svoje zkušenosti s dalšími lidmi, kteří potřebují pomoc.

👉 Mapa vám zároveň ukáže, že na situaci nemusíte být sami. Brzy na ni budeme přidávat i místa, kde se ostatní lidé utíkající před válkou scházejí. Nebo můžete taková setkání snadno zorganizovat a stát se tak spolutvůrci nové etapy ukrajinské komunity.

👉 U mnoho míst najdete i popisek, ve kterém bývají důležité informace, které se vztahují k danému místu, jako jsou adresa, otevírací doby apod.
Majitelé např. ubytoven mohou kdykoliv aktualizovat stav kapacity a počet volných míst.

❓Umapu také najdete jako aplikaci, která je dostupná ke stažení zdarma na Google Play a na AppStore.

 

Teenageři Dospělí Senioři

Podání daňového přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává na finanční úřad – územní pracoviště místně příslušné poplatníkovi.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období 2023 je do 2. 4. 2024.

Online formulář 

Psychoterapie s příspěvkem od pojišťovny VZP

Důležitou součástí našeho celkového zdraví je i duševní zdraví, o které je nezbytné také pečovat. Základní formou péče o duševní zdraví je například sebepéče, což jsou způsoby, jak si pomoci sami, další formou může být i odborná pomoc. Na psychoterapie můžete nyní získat až 5 000 Kč od Všeobecné zdravotní pojišťovny. VZP pokračuje v projektu na zvýšení dostupnosti psychosociální péče pro své pojištěnce.

Více informací najdete taky zde: Využijte příspěvek na terapii od VZP | Terapie.cz

Informace o příspěvku v anglickém jazyce ke stažení

Teenageři Dospělí Senioři

Poradny pro rodinu

Nabízejí pomoc a podporu dětem, rodinám, manželským párům a dalším osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Sociální pracovníci a psychologové Poradny pro rodinu pomáhají klientům odborného sociálního poradenství s řešením manželských, partnerských, rodinných i osobních problémů. Psychologové se také věnují náhradním rodinám, které organizace doprovází.Odborné pracovníky najdete jak v sídle organizace v Olomouci, tak i v jejích pobočkách v Poradnách pro rodinu v Prostějově, Přerově, Šumperku a v Jeseníku. Pracoviště v Olomouci a Šumperku jsou bezbariérová. Služby poraden jsou bezplatné.

Podrobněji zde: Leták_Poradny

 

Sasínek – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytují odbornou pomoc a podporu dětem, dospívajícím a rodinám nacházejícím se v obtížné životní situaci, kterou nezvládají řešit vlastními silami. Podporu zajišťují v týmu složeném ze sociální pracovnice a psycholožky. Všechny naše služby jsou bezplatné a dobrovolné. Působnost služby je území Olomouckého kraje. Najdete nás na adrese Karolíny Světlé 2a v Olomouci.

Stáhnout si leták: Leták Sasínek (ssp-ol.cz)

Středisko sociální prevence v Olomouckém kraji nabízí služby Intervenčních center

Intervenční centra poskytují poskytují pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím.

Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství.

Kontakty najdete zde. 

Právní pomoc do kapsy

Základní orientace v právech a povinnostech zaměstnance.

Bezplatná linka podpory Romodrom

Romodrom je bezplatná linka podpory a prevence ztráty bydlení. Je určená lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, kteří mají DO nebo o ní žádají.

Tel.: +420 800 933 339

Měšec.cz

Informační portál zaměřený na finanční problematiku, sekce článků v ukrajinštině.
Jak založit podnikání v ČR? Kde hledat nabídky práce? Jak postupovat při přihlášení dítěte do školky a školy? 

Knihovna pro všechny

Velká bezplatná knihovna “Library For All” pro děti nejrůznějšího věku, s licencovanými knihami.
Děti (nebo i dospělí) si mohou vybrat roztomilého avatara, uvést svůj věk a preference – a program jim nabídne mnoho různých knih na toto téma.
Aplikaci si můžete stáhnout ZDE (iOS) nebo ZDE (Android).

Děti Teenageři Dospělí Senioři

Podpora rodin dětí s postižením z Ukrajiny v Olomouckém kraji

Co nabízí:

 • Sociální poradenství v oblasti hledání řešení individuálních potřeb rodiny
 • Vyhledání a oslovení návazných služeb v regionu, předávání kontaktů na další odborníky
 • Pomoc při hledání vhodné mateřské, základní a střední školy
 • Tlumočnické služby (ukrajinština, ruština/čeština)
 • Informace a poskytnutí různých pomůcek pro psychomotorický rozvoj dítěte
 • Možnosti volnočasových aktivit pro děti
 • Komunitní akce pro celou rodinu
Děti Teenageři

Překladače

Překladač DeepL 
V současné době je to nejpřesnější online překladač. Nabízí překlady z ruštiny, angličtiny, češtiny a dalších jazyků. Překládá texty a celé soubory. Můžete zvolit bezplatnou a placenou verzi. Aplikace s rozšiřujícími funkcemi zdarma.

Goodle překladač 
Nejpoužívanější online překladač mezi různými jazyky světa. Překládá holý text, celé soubory i webové stránky.

Česko-ukrajinský překladač LINDAT 
Projekt Ústavu formální a aplikované lingvistiky Univerzity Karlovy

Církev

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v ČR 

Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Římskokatolické farnosti olomoucké arcidiecéze (zde můžete najít kontakt na farnost a kněze ve Vaší obci)

Odpovědi ke mši v ukrajinštině

Církev bratrská v Olomouci (nabízí pravidelná setkání s Ukrajinci, bohoslužby v ukrajinštině i individuální duchovní podporu)

Řeckokatolická farnost Olomouc
kontakt: +420 736 511 934
email: otec.petr.prinz@gmail.com

Psychologická podpora pro uprchlíky ASSYST

Krizová intervence Assyst je osvědčená metoda, při které klient a intervent procházejí postupem, který pomáhá snížit projevy stresu z prožitých událostí. Po celém Olomouckém kraji ZDARMA. Pro děti i dospělé.

Kontakt: +420 605 367 475; +420 605 367 020
E-mail: assyst.olomouc@gmail.com

Perspektivní kariéra pro Ukrajinky v České republice? Začněte pracovat v IT!

Digitální Akademie Czechitas otevírá poslední registraci s možností stipendia pro ukrajinské ženy, které mají exkluzivní šanci zúčastnit se intenzivního kurzu IT zdarma a zvýšit tak svoji hodnotu na trhu práce.
Pro ty, které by se chtěly dozvědět více o Digitální akademii, pořádá Czechitas online informační schůzky s názvem "Poznej Digitální akademii" 19. prosince a 15. ledna.

Zájemkyně se mohou registrovat na ukrajinském webu Czechitas.

Centrum LOCIKA

Centrum LOCIKA zvyšuje kapacity intervenčních center a nabízí přímou podporu pro děti a rodiče nebo poradenství pro učitele a odborníky v rámci programu “Pomoc dětem zasaženým traumatem v důsledku války na Ukrajině”.

Děti

Výukové materiály češtiny pro cizince

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK dává volně k dispozici sadu výukových materiálů češtiny pro cizince. Autorkami jsou Hana Dufková a Alena Andrlová Fidlerová. 
Od začátečníků po úroveň B1/B2.

Materiály na výuku češtiny pro děti z Ukrajiny CIC – Centrum pro integraci cizinců
Učebnice češtiny pro děti Česky raz dva ke stažení v PDF, pracovní listy, jazykové deskové hry, on-line aktivity, Chystáme se do české školy – zajímavé výukové materiály pro děti

ČT edu: Výukové materiály pro děti v ukrajinštině 
Vzdělávací projekt České televize ČT edu připravil materiály pro ukrajinské děti a jejich učitele, kteří chtějí svoje vzdělávací aktivity rozšířit i o kvalitní videa. Na stránce najdete kromě videí i pracovní listy k různým tématům napříč školními předměty. Materiály jsou rozděleny do kategorií podle věku dětí, od předškoláků po druhý stupeň ZŠ. 

Pracovní listy pro nečtenáře
Pracovní sešit pro nečtenáře od organizace CIC Nečtu, nepíšu, učím se česky. Najdete zde 10 témat, které využijete jak u dětí v mateřských školách, tak i v 1. a 2. třídách základních škol. K publikaci vznikly ještě doprovodné materiály.

LINGEA: Ukrajinsko-české nástroje pro výuku jazyka zdarma
https://www.nechybujte.cz/
https://www.nechybujte.cz/nastroje
https://slovniky.lingea.cz/ukrajinsko-cesky
https://www.dict.com/ukrajinsko-cesky
https://slovniky.lingea.cz/ukrajinsko-cesky-temata
https://slovniky.lingea.cz/ukrajinsko-cesky-uceni
https://slovniky.lingea.cz/ukrajinsko-cesky-konverzace
https://prekladac.lingea.cz/

Knihovny Ukrajině
Sdílená platforma materiálů pro práci s ukrajinskými dětmi 

Nedostupná zdravotní péče

Sháníte lékaře v jistém oboru a nemůžete se k nikomu dostat? Vyplňte prosím tento dotazník, kde uvedete své jméno, bydliště a pojišťovnu, která Vám s nedostupností lékaře ráda pomůže.

Evidence ukrajinských vozidel od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 je řízení ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele přestupkem!

Snoezelen

Zábavní programy “snoezelen” pro ukrajinské rodiny s dětmi a dětské skupiny (věk dětí 0-6 let).

Olomouc
Děti

Kurzy češtiny pro cizince

Český jazyk pro všechny úrovně metodou IMITUM
Každý kurz češtiny má pouze jednu úroveň – pro všechny. Vzdělávání metodou Imitum je postaveno tak, aby bylo užitečné pro každého, ale pro každého trochu jinak. Záleží na úrovni jazykových znalostí.
Úrovně:
- pro začátečníky
- středně pokročilé
- pokročilé

Kurzy češtiny pro cizince CIC
Kurzy jsou vedeny interaktivním způsobem pomocí videí a následných cvičení. Dělí se na témata týkající se práce i školy.

Kurzy češtiny META
Nabízíme kurzy češtiny různých úrovní i formátů pro děti a studenty, kteří se přestěhovali z ciziny. Chcete dostat informaci o aktuálních kurzech češtiny? Napište na cjkurzy@meta-ops.cz.
Nenašli jste kurz? Vyzkoušejte naše e-learningové platformy:
—> Česky levou zadní
—> Čeština2

Rekvalifikační kurz češtiny
Pořádaný Centrem jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Úřadem práce.

On-line Kurz češtiny pro pedagogy
Pořádá organizace Člověk v tísni.

Rodinné centrum Provázek
Ve spolupráci se sdružením Žebřík nabízí bezplatné jazykové kurzy s hlídáním dětí.

Rodinné centrum Olivy
Kurzy českého jazyka pro dospělé i děti.
ETAPA – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 9 do 21 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, se kterou si neví rady.

Olomouc
Olomouc
Dospělí

Pomozte uprchlíkům z Ukrajiny najít ubytování

Platforma Pomáhej Ukrajině umožňuje propojovat ubytovatele a uprchlíky z Ukrajiny.

Překladové slovníky pro cizince základních a středních škol

Nezisková organizace META vytvořila společně s MŠMT ČR, MV ČR a Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí portál s překladovými slovníčky pro základní
a střední vzdělávání k jednotlivým předmětům a oblastem učiva.

Zde si můžete stáhnout překladové slovníčky k jednotlivým předmětům a oblastem učiva v ukrajinštině, ruštině, vietnamštině a angličtině

Děti Teenageři

Pomoc pro občany Ukrajiny i české lékaře v komunikaci s ukrajinskými pacienty

Informační linka +420226201221 – volba 2 je v provozu denně od 8 do 19 hodin a poskytuje základní informace o zdravotní péči v ČR pro občany Ukrajiny. Slouží také českým poskytovatelům zdravotní péče, kteří potřebují asistenci při komunikaci s ukrajinskými pacienty, a v neposlední řadě poskytuje také psychologickou podporu.

Vyřizování ukrajinských pasů a řidičských průkazů

Ukrajina zřizuje v Praze mobilní kancelář, kde lze vyřídit/prodloužit ukrajinské pasy, mezinárodní pasy a řidičské průkazy. Mobilní kancelář mohou využívat nejen uprchlíci, ale také občané Ukrajiny dlouhodobě žijící v ČR.
Kancelář je otevřená od pondělí do soboty (vždy 9:00-18:00 hod.). Registrace nutná přes: https://prague.pasport.org.ua/ 

Solidární příspěvek

Zde v odkaze si můžete on-line vyřídit příspěvek pro solidární domácnost (lidem, kteří ubytovávají uprchlíky ve svých domácnostech) a humanitární dávku (pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou).

Dospělí

Do školy společně

POKUD JSTE JEŠTĚ PRO VAŠE DÍTĚ NEZAJISTILI MÍSTO VE ŠKOLE, MÁTE NEJVYŠŠÍ ČAS!

Děti

Lékařská konzultace pro uprchlíky z Ukrajiny

 • Konzultace a následné objednání k lékaři je zdarma po celé ČR
 • Lékaři a také zdravotní sestřičky Vám pomůžou ve Vašem rodném jazyce.
 • Zjednodušili jsme pro Vás naše služby. Nyní nám stačí poskytnout e-mail a Vaše telefonní číslo.

Co potřebuješ vědět o pobytu a pomoci v ČR?

Tyto informace jsou pro tebe pokud:
-je ti méně než 18 let
-přišel jsi sám nebo s někým jiným, než jsou tví rodiče nebo jsi se ocitl sám, pokud tě tvůj doprovod opustil

Děti Teenageři

Praktický lékař pro děti a dorost

MĚJTE SVÉ DÍTĚ V PÉČI SPECIALISTŮ Z FN OLOMOUC

Přijímáme dětské pacienty bez ohledu na jejich původ či rodný jazyk.

Olomouc
Děti Teenageři

Co všecko je Česko

Kniha je rozdělena do 20 tematických kapitol. Každá kapitola obsahuje poutavě napsaný příběh, informační texty na doplnění a dále úkoly. Prozaické a encyklopedické texty jsou v ukrajinštině, aby jim děti bez problémů rozuměly.

Děti

Ukrajinská linka krizové intervence

Ukrajinská telefonická Linka krizové intervence funguje pro uprchlíky z 21 zemí včetně České republiky.

České telefonní číslo je +420 800 012 058 (linky fungují za Kyjevským časem), také nyní testují zvukový nebo videohovor přes internet (každý den 10:00 do 20:00).

Mají k dispozici psychology a psychiatry, kteří poskytují krizovou pomoc, psychiatrickou pomoc, krizovou psychiatrickou pomoc, konzultace.

Také nabízejí online skupinová sezení, která jsou bezplatná.

Ubytování

Ubytování Penzion U Madony, Přerov

Přerov
Hranice Jeseník Konice Litovel Lipník nad Bečvou Olomouc Mohelnice Prostějov Přerov Uničov Zábřeh Šumperk Šternberk

Člověk v tísni

informační rozcestník v ukrajinštině

Opatruj.se

Kontakty a informace z oblasti duševního zdraví v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Děti Teenageři

Soudní překladatelé a soudní tlumočníci v Olomouckém kraji

JménoTelefonE-mailPoznámka
Olomouc
Ing. Goldman Benjamin+420 777 333 082goldpreklady@gmail.com
Mgr. Cholodová Uljana, Ph.D.+ 420 777 122 659kholod@seznam.cz
Lakomá Tamara+ 420 608 612 440ta.la@tiscali.czpouze překlady
Mgr. Opletalová Elena+ 420 776 563 481elena.opletalova@centrum.cz
Přerov
Ing. Mgr. Najďonov Oleg+ 420 608 825 169oleg@oleg.cz
Bohuňovice
Mgr. Vařechová Olga+ 420 602 768 939varechova.o@seznam.cz
Olomouc Přerov Bohuňovice

Časopis, který hledá jméno

Časopis je určený pro všechny děti, které chtějí umět dobře česky. Pomáhá učitelům (ale nejen jim) otevřít témata spojená s problematikou migrace. Usnadňuje práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Komunikuje hravě, pomocí metody storytellingu, zábavných úkolů a obrázkového čtení. Je dobře využitelný při práci s ukrajinskými žáky.

Pro letošní školní rok se můžete těšit hned na pět jeho čísel. Už v prvním čísle se na děti obracíme s velkou výzvou. Pomůžeme společně časopisu, vymyslet jeho název?

První číslo časopisu na téma „Kamarád“ si můžete bezplatně stáhnout zde.

Mezinárodně uznávaná zkouška CCE v Olomouci

Mezinárodně uznávaná zkouška CCE v Olomouci (červnový termín bude brzy zveřejněn)

Olomouc

Zprávy ze solidárních domácností

SIMI představuje medailonky českých rodin, které nabídly ubytování ukrajinským uprchlíkům přes platformu Uprchlíci vítejte.

Dokumentování válečných zločinů

Policie ČR se podílí na vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině a shromažďuje svědectví osob pobývajících v ČR.

Překladače

Překladač DeepL 

Google Překladač  

Česko-ukrajinský překladač LINDAT   

doučujte.cz  Platforma pro podporu vzdělávání dětí Člověka v tísni nabízí velké množství vzdělávacích materiálů pro české i ukrajinské děti. 

Charles Translator for Ukraine

Česká psychologická aliance pro globální změny 

Adresář psychologů se zkušenostmi s krizovou intervencí a psychoterapeutů - dobrovolníků, kteří nabídli zdarma pomoc Ukrajincům žijícím v ČR i přímo lidem na Ukrajině 

Nabídka pomoci zdravotníkům z řad uprchlíků

Jsme nezisková organizace vytvořená pro informační podporu lékařů, farmaceutů, zdravotních sester a jiných zdravotníků, kteří se chystají pokračovat ve své profesní kariéře v České republice.

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci

Knihovna UPOL půjčuje lidem z Ukrajiny knihy v ukrajinštině.

Olomouc
Šumperk

Vitejvcesku.cz

adaptační kurzy pro děti a mládež i pro dospělé 

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj

Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Sociální poradenství, právní a psychosociální poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby, sociokulturní kurzy,…

Člověk v tísni

Nabídka pomoci se zprostředkováním materiální pomoci.

Kariérní poradenství UA

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí Senioři

Jazykové kurzy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta nabízí skupinové kurzy češtiny pro děti i dospělé Ukrajince. Více informací o konkrétní nabídce získáte na e-mailové adrese: jitka.petrova@upol.cz.

Olomouc

Podpora mladistvých z Ukrajiny ve věku 15+

Jak se stát žákem střední školy?
Co mohu dělat dál?
Kde najdu podporu?

Teenageři
Olomouc Prostějov Přerov Jeseník Šumperk

E-shop IDSOK 

Na tomto webu lze také zakoupit jízdenky pro dopravu po Olomouckém kraji. Nejdříve je ovšem nutné se zaregistrovat. 

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje

Informace o cenách jízdného, mapy železničních tratí, plánky nástupišť atd.

Charita Olomouc

Osobám postiženým konfliktem na Ukrajině nabízí sociální a materiální pomoc.

Olomouc

Maltézská pomoc, o.p.s.

Sociální poradenství a pomoc pro rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením.

Olomouc Přerov

Podané ruce – NZDM pro děti a mládež

Organizace Podané ruce nabízí prostor pro trávení volného času dětí a mládeže v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (NZDM).

Děti Teenageři

Prykhystok 

Mezinárodní dobrovolnický web pro ubytování uprchlíků 

Shelter for Ukraine 

Nabídky ubytování pro uprchlíky 

Církev bratrská v Olomouci

nabízí pravidelná setkání s Ukrajinci, bohoslužby v ukrajinštině i individuální duchovní podporu

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí Senioři

Pevnost poznání

Volnočasové a sportovní aktivity pro děti z Ukrajiny

Olomouc

Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh

Dům dětí a mládeže nabízí množství kroužků pro děti a mládež s různou tématikou. Kroužky jsou placené.

Zábřeh
Děti Teenageři
Mohelnice

Dům dětí a mládeže Mohelnice Magnet

Dům dětí a mládeže nabízí množství kroužků pro děti a mládež s různou tématikou. Kroužky jsou placené.

Mohelnice
Děti Teenageři

Dům dětí a mládeže Olomouc

Dům dětí a mládeže Olomouc nabízí množství kroužků pro děti a mládež s různou tématikou. Kroužky jsou placené.

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí

Komunitní centrum Klub

Organizace Člověk v tísni nabízí aktivity zdarma pro děti i dospělé.

Olomouc
Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc

UA POINT ve Fakultní nemocnici Olomouc

Informace o poskytování zdravotní péče
https://www.fnol.cz/informace-pro-obcany-ukrajiny-informatsiia-dlia-gromadian-ukrayini

NONSTOP lékárna – areál Fakultní nemocnice Olomouc, vjezd z ulice I.P. Pavlova, budova Z

Orientační plán areálu nemocnice
https://www.fnol.cz/uploads/page/180/doc/orientacni_plan_100x70cm_UA.pdf

Olomouc

Evakuace dětí z ukrajinských ústavů do ČR

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Děti

Czechinvest – Jobs4UA

Tržiště pracovních příležitostí pro zaměstnance z Ukrajiny - nabídky prověřených zaměstnavatelů z celé ČR

Teenageři Dospělí Senioři

Uprchlíci, vítejte!

Nezisková organizace, která pomáhá zajistit dlouhodobé ubytování zdarma nebo za náklady

I CAN HELP

Mapa nabídek ubytování pro válečné uprchlíky

Arcidiecézní charita Olomouc

Poradenství pro občany Ukrajiny, materiální pomoc, tlumočení a doprovod na úřadech apod.

Olomouc

Multikulturní centrum Mozaika

Nezisková organizace Mozaika v Prostějově nabízí pro uprchlíky z Ukrajiny tyto služby: komunitní setkávání, základní poradenství a asistenci, psychologické poradenství, program pro maminky s dětmi. Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Prostějov

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Poradenství a pomoc se zajištěním materiální pomoci uprchlíkům

Olomouc

Centrum Ondřej 

Charita Zábřeh poskytuje široké spektrum pomoci v Lošticích, Mohelnici a Zábřehu.

Loštice Mohelnice Zábřeh

Patron dětí

projekt Nadace Sirius, mimořádná hotovost ukrajinským dětem a jejich rodinám

 

Děti

Charita pro Ukrajinu

Webové stránky Charity zaměřené na pomoc na Ukrajině

Olomouc

Seduo.cz

Online lekce a kurzy pro firmy i jednotlivce.
Zvyšování pracovních kompetencí. Jazykové kurzy.

Dospělí

Česká advokátní komora (ČAK)

profesní organizace advokátů v České republice

tabulka kontaktů na advokáty, kteří nabízejí některé služby pro ukrajinské uprchlíky zdarma

Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

právní poradenství a služby, mediátor – řešení konfliktů mimosoudní cestou

bezplatné poradenství a některé právní služby pro ukrajinské uprchlíky před válkou
pracovní, občanské, rodinné, správní právo
komunikace v ČJ, ENG, RU, UA

kontakt: +420 774 277 429
email: advokat@ak-sigmundova.cz

Olomouc Kožušany-Tážaly

Rodinné centrum Olivy

Česko-ukrajinské centrum pro rodiny s dětmi v Olomouci

Odkaz na FB skupinu v ukrajinštině:

Olomouc
Děti Teenageři Dospělí

Mgr. Ondřej Vaněk

pracovní právo, cizinecké právo

kontakt: +420 774 956 688
zdenek@advokatvanek.cz

komunikace: CZ, ENG, UA

Olomouc

Ing. Mgr. Ladislav Šmarda, LŠ Advokátní kancelář

pracovní právo, občanské právo, cizinecké právo

kontakt: +420 720 622 389
email: ladislavsmarda@aksmarda.cz

komunikace: ENG, CZ

Olomouc

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

mezinárodní právní společnost

spolupracuje s ukrajinskou advokátkou, v jejich kompetenci jsou tedy i případy týkající se nejen českého, ale také ukrajinského práva (např. záležitosti svěření dítěte do péče aj.)

Integrační program Ukrajina
společnost nabízí komplexní podporu Ukrajincům, kteří chtějí založit podnikání v České republice

JUDr. Marcela Osladilová

pracovní právo, azylové právo

kontakt: +420 775 657 637
email: osladilova.marcela@seznam.cz

komunikace v jazycích: CZ, RU, UA

Olomouc

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 • Obecné informace o zaměstnávání občanů Ukrajiny v České republice – pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • Příspěvek solidárním domácnostem
 • Humanitární dávka pro občany Ukrajiny
 • Informace o zdravotním pojištění

Rodinné centrum Heřmánek

Mateřské centrum, registrované dobrovolnické centrum

Olomouc
Děti

Only English Olomouc

Pravidelné setkávání Čechů a cizinců, komunikace v angličtině, zdarma

Olomouc